ಸ್ಮಿತಾ, ಎ. ಪಿ.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು : ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ - vii, 301 p. : ill. ; 32 cm.ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನಾಮ

K820 SMI

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha