ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣ : ಭಾಗ 2 / ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ. - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಜಿ.ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, 1979. - xxii, 510 ಪು. ; 22 ಸೆಂ.ಮೀ.


ಪುರಾಣಗಳು

ಕಾಲವಿಚಾರ : ವೈದಿಕ ಗ್ರಂತಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ

K294.592 5 VYA.P

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha