ಬೇಟೆರಾಯ ದೀಕ್ಷಿತ, ತುರುವೇಕೆರೆ

ಶ್ರೀ ವಾಸವಾಂಬಾಪುರಾಣಂ (ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ) / ತುರುವೇಕೆರೆ ಬೇಟೆರಾಯ ದೀಕ್ಷಿತ. - ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, 2004. - xxxii, 142 ಪು. ; 20.5 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಪುರಾಣಗಳು

K294.592 5 BET

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha