ವ್ಯಾಸ

ಶ್ರೀಮದ್ಬಾಗವತವು : ಏಕಾದಶ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು / ವ್ಯಾಸ. - ಮದ್ರಾಸು : ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ, 1972. - 8 ಸಂ. (viii,347 ಪು.) ; 17.5 ಸೆಂ.ಮೀ. - ಆನಂದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಗ್ರಂಥರತ್ನಮಾಲೆ. .

ಭಾಗವತವು ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು

K181.4 VYA.A

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha