ಬ್ರಹ್ಮ

ಬ್ರಹ್ಮಮಹಾಪುರಾಣಂ : ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವು / ಬ್ರಹ್ಮ ; ಅನುವಾದಕ : ವೆಂಕಟರಾವ್. - ಮೈಸೂರು : [s.l.] 1947. - 496 ಪು. ; 21 ಸೆಂ.ಮೀ. - ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ .


ಹಿಂದೂಧರ್ಮ- ಪುರಾಣಗಳು

ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಚತುರ್ವಿಂಶಾಧಿಕಶತಮೋsಧ್ಯಾಯಃ

K294.592 5 BRA.V

No. of hits (from 9th Mar 12) :

Website counter

Powered by Koha